call us +30 210 9210734

 • Balanced Scorecard

  balanced scorecard

  Γενικά για το σεμινάριο:

  Η παρουσίαση και διεξοδική ανάλυση του πως θα πετύχουμε τη Δημιουργία, Διαχείριση και Αξιοποίηση του Balanced Scorecard, σαν ένα σύστημα που συνδέει την Στρατηγική ενός Οργανισμού με Projects και δράσεις, καθώς και του τρόπου παρακολούθησης της επιτυχίας τους.

  Το σεμινάριο Απευθύνεται:

  Απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με θέματα Strategic Management και καλούνται να δομήσουν και μετουσιώσουν τους Στόχους σε πραγματικά Έργα και Τρόπο Παρακολούθησης της Αποδοτικότητας τους. Απευθύνεται επίσης σε Managers κάθε επιπέδου, που θέλουν να συνδέσουν τους Στόχους που παρακολουθούν και επιδιώκουν με τα Έργα, καθώς και να καθορίζουν τη σωστή προτεραιότητα τους.

  Μεθοδολογία Σχεδιασμού και Υλοποίησης

  Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

  • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
  • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
  • Tρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
  • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
  • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

  Ενδεικτική Θεματολογία:

  • Πώς να καθορίσερτε τους Στρατηγηικούς Στόχους της Εταιρίας / Οργανισμού σας
  • Πώς να μετουσιώστε τους Στρατηγικούς Στόχους σε συγκεκριμένα Projects
  • Πώς να καθορίσετε τη προτεραιτότητα των Projects
  • Πώς να δομήσετε ένα Ολοκληρμέναο Strategic Management System, βασισμένο στο Balanced Scorecard Framework
  • Πώς να ορίετε Δείκτες Αποδοτικότητας των Στρατηγικών Στόχων και των Projects και να τους συνδέσετε μέσω του εργαλείου Strategic Map.
  • Πώς να παρακολουθείτε συστηματικά τους Δείκτες αυτούς και πώς να δομείτε τις απαραίτητες δράσεις, προκειμένου να εξυπηρετήσουν την συνολική Στρατηγική, όπως αυτή ορίστηκε

  Στόχοι Εκπαίδευσης-Σεμιναρίου:

  Οι στόχοι του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να γνωρίζουν και να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη μεθοδολογία Balanced Scorecards.

  Διάρκεια:  

  4 Ημέρες (32 ώρες)

  Read More

 • Business Process Management

  Business Process Management Life Cycle 800px

  Business process management (BPM) is a discipline in operations management in which people use various methods to discover, model, analyze, measure, improve, optimize, and automate business processes. Any combination of methods used to manage a company's business processes is BPM. Processes can be structured and repeatable or unstructured and variable. Though not required, enabling technologies are often used with BPM. (ελληνικά)

  ABPMP International

  Association of Business Process Management Professionals (ABPMP®) is the non-profit professional association dedicated to the field of Business Process Management. Through a global network, ABPMP connects over 15,000+ individuals representing more than 750 corporations and 56 chapters worldwide.

  BPM Certification means that an individual has:

  • Achieved appropriate professional experience and/or education
  • Passed a rigorous examination of 130 questions
  • Agreed to abide by a professional code of conduct
  • Committed to maintaining an active credential through meeting continuing professional development requirements

  The BPM Certification is unique in our rapidly changing market place. The BPM certifications have been developed by and for BPM practitioners. They are the first independent professional examinations and certification programs in the area of BPM. The BPM Certifications have been designed to comply with international certification standards and are now the internationally recognized standards for BPM professionals.

  There are two BPM Certifications available:

  • CBPA® – Certified Business Process Associate
  • CBPP® – Certified Business Process Professional

  The graphic below demonstrates an easy way to determine which BPM Certification you can apply for based on your current skills, knowledge, and experience.

  BPM competency model

  Read More

 • Business Simulation Training

  Storewars Business Simulation

  Storewars Business Simulation is part of DOOR Training International

  Storewars

  CELEMI Business Simulation

  We are partners of CELEMI offering the bellow mentioned business simulations:

  Strategy. Decision-Making. Leadership. Competition.

  Celemi Apples and Oranges™

  Celemi Decision Base™

  Celemi Tango™

  Sales. Innovation. Change.

  Celemi Enterprise™

  Celemi Cayenne™

  Celemi Performance™

  Sales. Marketing. Strategy.

  Celemi Sales Endeavor™

  The Medici Game™

  Celemi Exploring Change™

   

  SILEGA Business Simulation

  We are partners of Silega offering the bellow mentioned business simulations:

  Silega Sales Accelerator™

  Silega Expedition™

  Silega Commander™

  Silega Pulse™

  Silega Innova™

  Silega Activator™

  Silega Talent™

  Silega Process Compass™

  Silega Challenger™

  Silega Care™

  Silega Navigator™

  Silega Communicator™

  Silega Cold War™

  Silega Project Manager™

   

  What Is a Business Simulation?

  A business simulation is a realistic and engaging learning experience. It is our firm belief that people learn when being motivated, stimulated, and having fun. Our simulations create a spontaneous learning process – people learn without noticing they do!

  A business simulation consists of the following components:

  Learning by doing

  We believe that people learn more from a personal trial-and-error process than traditional classroom teaching. A business simulation gradually introduces new information to the participants and recreates the workplace environment where they work in teams, make decisions, and experience the consequences first-hand. The format allows participants to learn from their mistakes, make adjustments, and actually test out the “new knowledge” by putting it to use.

  Interaction and Engagement

  In a business simulation, professionals work together to consider new information presented to them, then make decisions, plan strategies and take action. Yes, participants get to control the outcome! They also gain instant feedback about their actions and are guided in meaningful assessments and analysis, thus learning from each other.

  A Range of Perspectives

  Business simulations provide the ultimate arrangement for bringing together different skill sets and, thus, different perspectives. An accountant might find himself on the same team as a marketing director and a quality control manager. Each brings a different point of view to the simulation and learns even more when taking a role outside of his or her comfort zone.

  Real-world Results

  Effective business simulations build in the same business drivers that are relevant to your business or industry. “The win” in a business simulation should not come from a simple change in strategy (e.g., introduce a new advertising campaign), but rather from a series of decisions that consider all aspects of the operation-finance, marketing, production and more. With this birds-eye view of the business, and the experience of making decisions (and some mistakes), your professionals are in a better position to take their learning back into the workplace and make better decisions immediately.

  Quick Learnings 

  Because business simulations engage participants in their own learning process, they develop real understanding. It might take someone 30 minutes to fill out the financial statements during a simulation, but once they do, it’s hard to forget. The experience itself is carried with them — to the next round of the simulation, and ultimately back on the job. That’s why business simulations can be effective in a day or less, or two days for more competitive and challenging experiences.

  Read More

 • Call Center Coach

  call center coach

   

  Call Centers are appearing like mushrooms coming out of the ground. No organization can do without one anymore. Rapid communication, elimination of distance, adding value as an organization is all-important reasons for choosing a Call Center structure. With, as the final goal: to increasing the customers’ satisfaction with the organization and the supplied products and/or services as well as to generating turnover by answering customers who call on the telephone (inbound) or actively calling out (outbound).

  As a coach or the one who provides leadership, it is not enough to be a ‘wizard’ at inbound and outbound call handling in order to guide a team. In practice it very often appears that the top person in calling becomes the Call Center Coach. Of course there is nothing wrong with that. But other competencies are required for success from a new coach or anyone in the role as coach.

  The primary task of the coach is to steer the team, to stimulate enthusiasm, to lead and to coach. A secondary but critical task is to develop the agents (the Call Center staff) through positive encouragement as well as holding them accountable using constructive criticism. This requires not only sharp observing skills and a passion for the work; the Call Center Coach must possess the skills to carry out his or her tasks and role in a professional way.

   The agents who are coached are often their immediate (ex-)colleagues. Furthermore the Call Center Coach very often has the task of being a ‘working foreman’: on the one hand responsible for the coaching of the team, and on the other hand responsible for his or her own goals. In addition coaches have to deal with pressure from above expecting all goals to be reached and with pressure from below to maintain high morale and motivated agents.

  Approach

  During this highly interactive course various forms of methodology is used including: the latest call center coaching information from the trainer, interactive exercises, collaborative projects, practical exercises in front of the camera and working on one’s own action plan with personal tips and points for attention.

  Topics

  Working from the basis of your vision: where do you want to be with your team in the long term?

  What are your aims?

  What are the criteria for a TOP Call Center Coach

  What state is your SWOT analysis in? What are your learning targets? And what do you want to be coached on in your turn?

  How do you recognize your team members’ behavior? And how can you make use of this to the maximum?

  As a coach how do you come across to other people?

  Carrying out the coaching conversations

  On-the-job coaching

  How do you present your ideas and (improvement) plans?

  How do you create a good working basis in your team?

  Who gives you what attention?

  Getting a negative message across

  Setting up your personal action plan

  Training Objectives

  At the end of this training you will be able to:

  1. Gain insight into one’s own behavior and the behavior of one’s colleagues
  2. Develop knowledge and experience must be developed in the area of coaching the agents
  3. Carrying out effective and efficient discussions
  4. Stimulate the enthusiasm for customer-oriented and commercial communication
  5. Gain insight is given into colleagues’ rational and emotional motives and how to deal with them
  6. Involve the agents in the determining and carrying out of improvement actions and realizing both individual and group targets (quantitative or qualitative)

  Duration: Two Days

  Programme Schedule

  Day One

  Introduction & Welcome

  Programme Objectives

  Personal Objectives

  Introduction round

  Working from a vision

  Working with objectives

  Criteria of a TOP CC Coach

  DRS: How do you perceive others

  DRS: How do others perceive you

  Interview types and techniques

  Personal Action Planning

  Day Two

  Welcome Back

  Dealing with rational and emotional reactions

  Correcting your agent’s behaviour

  -20/+20

  Stimulating and motivating your team - creating a basis for change & growth

  How to present your ideas internally

  Personal Action Planning

  Read More

 • Call Center Help Desk

  call center help desk

  Companies and organizations are more and more conscious that offering good quality products or services is not enough to gain and keep satisfied customers. The service, support, and after sales that are offered are playing a more important role in this. Especially at the moment that the customers are faced with questions or problems related to the product or service they have purchased and want to be helped quickly and adequately. The telephone helpdesk or service desk offers a large number of possibilities in this area. Helpdesk staff form a contact point for both internal and external customers.

  As a Help Desk agent, you are the contact for all internal and external customers. But giving the right answer to questions from customers is not sufficient.  It is equally important to analyse customers’ questions quickly and accurately, to respond appropriately to the customer’s attitude and reactions, and to provide an answer or a solution in a manner that is tailored to the individual needs.  You will frequently be required to deal with a range of different personal emotions:  bad tempered, irritated, uncertain, and hasty; but on occasion also interested and sympathetic.  A Help Desk agent must be able to respond to all of these different types of reactions.  After your training, you will be able to adapt your response to the client, to their problems and to their specific situation. It is exactly this Added Value that is all-important to you and to your customer’s perception and satisfaction.

  Approach

  During this two-day training (with an interval) various different working methods are used: explanation by the trainer, exchange of experience, written exercises, joint projects, discussion, role plays in front of the camera (Phone Coach) and in small groups, and finally the participants work on their own action plans with personal tips and points for attention.

  Topics

  What do customers expect from you as a help desk agent?

  Standards for customer-oriented telephone conversations at the help desk

  Structuring of the conversation

  Techniques for asking questions, active listening and asking further questions

  Presenting your answer/the solution

  Using plain language

  Communication: treating the caller as a human being

  Dealing with difficult situations

  Complaints are opportunities

  Personal action plan

  Training Objectives

  At the end of this training you will be able to:

  1. Ask probing questions
  2. Listen actively
  3. Formulate answers clearly
  4. Work customer-oriented and be pro-active in your dealings with customers and users.

  Duration: Two Days

  Programme Schedule

  Day One

  Introduction & Welcome

  Programme Objectives

  Personal Objectives

  Customer Expectations vs Expectations of your Organisation

  Norms for a Successful Customer-Focused Call

  Call Structure Results for an an Effective and Efficient Call

  Analyse the customer’s question/problem

  Pinpoint the customer’s question/problem

  How to Present the Answer/Solution

  Personal Action Planning

  Day Two

  Welcome Back

  Dealing with Different Types of Customers

  Dealing with Difficult Situations

  Recognising and Dealing with a Customer Complaint

  How to ensure that the customer understands and carries out the answer/instructions

  How to speak the customer’s language

  Personal Action Planning

   

  Read More

 • Call Center Inbound

  call center inbound

  In order to function successfully within a Call Center it is important that callers are assisted in a pleasant and effective manner and, where possible, are prompted to (maximum) action. Communicating with insight and customer service skills using a clear conversational structure with callers, will not only prevent mistakes, but will also get the best result from the call - for the caller, as well as for your company or organization.

  What exactly is a Call Center? An image of a big hall in which dozens of agents with headsets sit, springs to mind. The agent, provided with all sorts of modern automated equipment, continuously carries on conversations with callers and people being called. Large screens are located in the background on which the number of waiting calls is listed. This image is, of course, the true picture. In addition, in the case where people have been ‘freed up’ in an organization to actively phone customers, for example, they have their phone lines open the whole day for callers, these people jointly, could also be referred to as a Call Center. It is true that in the latter case, no use is made of particularly advanced switchboards, automatic calling systems, or customer information within reach on-line, but the result has to be the same - a satisfied caller, and the maximum output from these calls.

  The Call Center will certainly retain its current place as a selling or information conduit, and is likely to gain even more popularity in the future.

  Approach

  The participants learn from practical exercises, mostly with the aid of telephone equipment. By carrying out the activities, watching, listening, carrying out the activities again, and then discussing the practical situations, they can make the theory and the skills their own in a very short time. The practical exercises and phone calls are recorded on cassettes and/or videotapes.

  Topics

  What do callers expect from your organization? And from you?

  How do you prepare yourself for a telephone conversation?

  What is a customer-oriented greeting like?

  How can you take over the initiative from the client?

  Determining the caller’s requirements. What are the best types of questions you can ask?

  How do you win the trust of the client?

  What are the important motives for the client to make a purchase?

  How do you translate your product into the client’s requirements?

  How do you present the price?

  How do you present a positive message- what does negative look like?

  How do you deal with complaints?

  How do you end the telephone conversation in a way that leads to results?

  How can you best carry out a follow-up to close the deal?

  Training Objectives

  At the end of this training you will be able to:

  1. Bring effective structure to the incoming calls
  2. Receive and forward information quickly and efficiently
  3. Present products, services and/or information in a client desired manner
  4. End calls proactively and in a sales result-orientated manner

  Duration: One Day

  Programme Schedule

  Day One

  Introduction & Welcome

  Programme Objectives

  Personal Objectives

  Introductory round by telephone

  Structure in a telephone conversation

  Irritations for callers

  Introduction, Inventory

  Explanation Opening the call

  What should be part of the opening

  Learning objectives of the opening

  Customer-orientated greeting and introduction

  Determining caller requirements - ask questions

  Explanation - open/closed questions

  Exercise The Opening

  Explanation, Execution, Debriefing

  Advantages/Disadvantages - Call Center

  Explanation - Presentation

  Learning Objectives - Presentation

  Summary - Needs of the Customer

  Explanation and Explanation Criteria

  Follow-Through

  Being Receptive to Signals

  Exercise: Presentation

  Explanation

  Execution (observation)

  OPC conversation: Explanation - Closing

  When to Close and How?

  Positive Goodbye

  Personal Action Planning

   

  Read More

 • Call Center Outbound

  call center outbound

  The Call Center is the organized telephone hub where most inbound and outbound calls are made by different teams. It is the stage on which the outbound agent performs his or her daily work. Often the Outbound agents work with targets or a bonus system; sometimes as an individual and/or sometimes as an Outbound Team.

   Agents who make outbound telephone calls in a Call Center are armed with their headsets and their telephone call list, or the screens on their computers. They are active the whole day calling customers (for example to sell more to existing customers) or calling companies and organizations that cannot yet be considered as customers in order to make commercial contact. In both situations this really is TOP Sport. In every call, every contact, the Outbound agent must attack and go for results.

  Approach

  During the training the participants will work with the telephone script for making appointments with the customer or prospect. The participants will learn from best practice tips and experience learning through practical exercises. The exercise sessions will be recorded on sound cassettes and/or videotapes.

  Topics

  Making appointments over the telephone using a telephone script

  Selling via the telephone: conversation structure

  Greeting, introducing oneself, and the “hook” (reason for calling)

  Qualifying the customer and the customer’s requirements

  Overcoming initial resistance

  Interest generators and how to address the customer (the “you”-approach)

  The Perfect Price Presentation

  Talking the “Same” Language

  Overcoming Objections

  How to Recognize Buying Signals and How to Take Advantage of Them

  Ending the conversation

  Training Objectives

  At the end of this training you will be able to:

  1. Conduct calls with greater self-confidence
  2. Approach existing and prospective customers more actively
  3. Conduct structured result-oriented calls
  4. Overcome objections successfully
  5. Make appointments over the phone

  Duration: Two Days

  Programme Schedule

  Day One

  Introduction & Welcome

  Programme Objectives

  Personal Objectives

  Why do Customers Leave?

  Making Appointments by Telephone

  Tips for making appointments by telephone

  The Steps in an (Outbound) Telephone

  Sales Conversation

  Be prepared when you call!

  Working with Scripts

  Objections from the receptionist/secretary

  Opening the conversation (Steps 1 and 2)

  Qualifying (Step 3)

  Presentation (Step 4)

  Providing customer-specific added value

  From script to presentation

  Overcoming objections

  Closing (Step 6)

  Handling Complaints

  Personal Action Planning

  Day Two

  Welcome Back

  Working with Scripts

  Objections from the receptionist/secretary

  Opening the conversation (Steps 1 and 2)

  Qualifying (Step 3)

  Presentation (Step 4)

  Providing customer-specific added value

  From script to presentation

  Overcoming objections

  Closing (Step 6)

  Handling Complaints

  Personal Action Planning

   

  Read More

 • Certified Administrative Professional Greek Stenotypist

  Σκοπός & Απευθύνεται

  Σκοπός της πιστοποίησης είναι η ανάδειξη της ειδικότητας των στενοδακτυλογράφων με ποιοτικούς όρους. Ο πιστοποιημένος είναι υπεύθυνος για την κατά λέξη τήρηση των πρακτικών των συζητήσεων της Οργανισμού/Επιχείρησης για τον οποίο εργάζεται, μέσω στενογραφικού συστήματος, καθώς και για την αποστενογράφηση και δακτυλογράφηση των πρακτικών αυτών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τον Οργανισμό/Επιχείρησης για την μεθοδικότητα, την παραγωγικότητα και την εμπιστευτικότητά του. Το μυστικό της συγκεκριμένης εκπαίδευσης είναι ότι παράλληλα με την πιστοποίηση οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν στενογραφία και σε αυτό συμβάλλει ο ικανοποιητικός αριθμός ωρών σε αντίθεση με τα ταχύρυθμα υπόλοιπα προγράμματα της αγοράς. Η εισηγήτρια διαθέτει μεγαλη εμπειρία και έχει διδάξει σε μεγάλο αριθμό κολλεγίων και ιδ. σχολών μεταξύ των οποίων και το Saint George. 

  Η απόκτηση της πιστοποίησης απαιτεί συμμετοχή σε δύο εξετάσεις: Γραπτή εξέταση των θεωρητικών ενοτήτων και πρακτική εξάσκηση σε στενογράφηση κειμένου.

  Οφέλη

  Μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου και την απόκτηση της πιστοποίησης ο υποψήφιος είναι σε θέση να:

  - Να στενογραφεί με ορθότητα και κατά λέξη συζητήσεις

  - Να αποστενογραφεί τα κείμενα αυτά

  - Να δακτυλογραφεί άριστα τα κείμενα της ελληνικής γλώσσας

  - Να οργανώνει το Τμήμα Πρακτικών και το Αρχείο του

  - Να διασφαλίζει το Απόρρητο των Εγγράφων και κάθε Τεκμηρίου

  - Να εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της Γραμματείας

  - Να λειτουργεί εντός των πλαισίων οργάνωσης των εκάστοτε διοικητικών δομών

  - Να τηρεί έναν αυστηρό κώδικα ηθικής και δεοντολογίας

  Διάρκεια: 68 Ώρες (Απογεύματα)

  Περιεχόμενο

   Περίγραμμα Επαγγέλματος (Job Description - Job Analysis)

  - Έλεγχος, Εποπτεία, Λογοδοσία

  - Απασχόληση και Εργασία σε Εθνικό και Διεθνές Επίπεδο

  - Συνθήκες Εργασίας

  - Υγιεινή και Ασφάλεια

  - Δυνατότητα Απασχόλησης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Υπό Προϋποθέσεις

  - Iστορικά και άλλα στοιχεία Στενογραφίας και Δακτυλογραφίας

  - Συστήματα Στενογραφίας

  - Διαφοροποιήσεις πληκτρολογίων σε διάφορες χώρες

  - Κώδικας Ηθικής & Δεοντολογίας Επαγγελματία Στενοδακτυλογράφου

  - Οριοθέτηση Στοιχείων Προσωπικότητας

  - Επαγγελματική Υπευθυνότητα

  - Επαγγελματική Εμπιστευτικότητα

  - Επαγγελματική Ανάπτυξη

  - Στοιχεία Συγγενικών Εργασιών (που έπονται ή προηγούνται)

  - Σύνταξη Κειμένων

  - Διόρθωση Κειμένων

  - Επιμέλεια Κειμένων

  - Σελιδοποίηση

  - Περιλήψεις

  - Εκτύπωση και Τυπογραφία

  - Τήρηση Πρακτικών

  - Απομαγνητοφώνηση

  - Διερμηνεία

  - Μεταφραστική

  - Λεξικογραφία

  - Υποτιτλισμός

  - Πρότυπo Εγχειρίδιο Λειτουργίας Μονάδας Στενοδακτυλογράφησης

  - Ο επικοινωνιακός μηχανισμός λήψης-διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών

  - Οπτικός και Ακουστικός Μηχανισμός Καταγραφής, Κωδικοποίησης και

  - Αποκωδικοποίησης

  Read More

 • Certified Information Security Manager

  Ημερομηνίες Διεξαγωγής Εξετάσεων

   2017 Exam Registration Fees

  Key Exam Registration Dates:

  1 May-30 June 2017 Testing Window

  15 November 2016 Registration Opens
  15 February 2017 Scheduling Opens
  28 February 2017 Early Registration Deadline
  23 June 2017 Final Registration Deadline

  Σκοπός

  The Certified Information Security Manager (CISM) certification program is developed specifically for experienced information security managers and those who have information security management responsibilities. The CISM certification is for the individual who manages, designs, oversees and/or assesses an enterprise's information security (IS). The CISM certification promotes international practices and provides executive management with assurance that those earning the designation have the required experience and knowledge to provide effective security management and consulting services. Individuals earning the CISM certification become part of an elite peer network, attaining a one-of-a-kind credential. The CISM job practice also defines a global job description for the information security manager and a method to measure existing staff or compare prospective new hires.

  Η πιστοποίηση CISM αφορά την διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών. Επιπλέον αποδεικνύει αφενός ότι οι πιστοποιημένοι υπεύθυνοι ασφάλειας πληροφοριών έχουν την εμπειρία και την απαραίτητη γνώση έτσι ώστε να μπορούν να προσφέρουν την καλύτερη διαχείριση της ασφάλειας των εταιρικών δεδομένων και αφετέρου θέτει τα διεθνή πρότυπα αξιολόγησης της διαχείρισης ασφάλειας.

  Η πιστοποίηση CISM, η οποία παρέχεται από τον ISACA, τυγχάνει διεθνούς αναγνώρισης και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα από την θέσπισή της, κατάφερε να καθιερωθεί και να δημιουργήσει τις συνθήκες για την επαγγελματική ανέλιξη των πιστοποιημένων επαγγελματιών.

  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι: 

  Περισσότεροι από 1000 CISM πιστοποιημένοι διεθνώς, απασχολούνται σε θέσεις CIO (Chief Information Officer) & CEO (Chief Executive Officer) 

  Περίπου 2000CISM πιστοποιημένοι διεθνώς, απασχολούνται σε διευθυντικές θέσεις σχετικές με την πληροφορική και την διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών

  Η διαδικασία που έχει θεσπιστεί από τον ISACA επιβάλλει για την απόκτηση της επαγγελματικής πιστοποίησης CISM την:

  ύπαρξη πενταετούς εμπειρίας σε έλεγχο ή ασφάλεια συστημάτων πληροφορικής καθώς και συναφές αντικείμενο 

  επιτυχία σε εξετάσεις υψηλού βαθμού δυσκολίας

  συμμόρφωση με την πολιτική συνεχούς επιμόρφωσης (Continuing Professional Education)

  Η πιστοποίηση CISM πληροί τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί από το πρότυπο ISO/IEC17024. Το τελευταίο καθορίζει τις προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι οργανισμοί που παρέχουν πιστοποιήσεις. 

  Οι συμμετέχοντες παραλαμβάνουν πλήρες set που απαιτείται για την παρακολούθηση του σεμιναρίου και τις εξετάσεις για την πιστοποίηση.

  Διάρκειας: 24ωρών

   

  Read More

 • Certified Information System Auditor

  Ημερομηνίες Διεξαγωγής Εξετάσεων

  2017 Exam Registration Fees

  Key Exam Registration Dates:

  1 May-30 June 2017 Testing Window

  15 November 2016 Registration Opens
  15 February 2017 Scheduling Opens
  28 February 2017 Early Registration Deadline
  23 June 2017 Final Registration Deadline

  2017 Exam Registration Fees

  Member Non-Member
  Online early registration deadline fee US $525 US $710
  Online final registration deadline fee US $575 US $760

  The online registration process will enable you to register for an exam, and purchase study aids and an ISACA membership, which will immediately provide significant exam-related discounts. The final step of the process will enable you to pay online using a credit card, or indicate that payment will follow by check or wire. 

  Exam registration fees are non-refundable and non-transferable.

  Rescheduling (within the testing window): Candidates who are unable to take the exam on their scheduled date are able to reschedule within the testing window. There is no charge for rescheduling if done 48 hours prior to your scheduled appointment. After this point candidates must either take their scheduled exam or forfeit their registration fees. You can reschedule your testing appointment online at www.isaca.org/myisaca and clicking on MyCertifications.

  Deferrals: Exam registrants may elect to defer their unscheduled or cancelled exam eligibility to the following testing window for a US $100 processing fee. Candidates are only permitted to defer their exam one time. To defer your exam to the following window, you will need to complete the following steps.

  If you have a scheduled testing appointment, you must cancel your appointment a minimum of 48 hours prior at www.isaca.org/myisaca and clicking on MyCertifications. Candidates who have not scheduled their appointment do not need to cancel.

  Purchase your deferral order at www.isaca.org/examdefer by no later than the final day of the testing window.

  After receiving your newNotification to Scheduleemail with the updated testing window, you can schedule your new appointment by following the scheduling procedures.

  Exam registration changes:
  If an error with your name was made when registering for the exam, pleaseupdate your profile by following these steps.

  Login to www.isaca.org,

  Click on the My ISACA tab,

  Click on themyPROFILE>Account-Certification CPE-Demographic Info tab,

  Click the Edit button at the bottom of the profile to make your changes,

  Click Save.

  If there is an error in the exam type (CISA, CRISC, CISM or CGEIT) or the language, please submit this to support.isaca.org immediately.

  All changes must be completed a minimum of 48 hours prior to your scheduled exam.

  Σκοπός

  Το πρόγραμμα σας προετοιμάζει με στόχο την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσειςCertifiedInformationSystemsAuditor(CISA) αποτελεί μια από τις δημοφιλέστερες πιστοποιήσεις τουISACA. Μέχρι σήμερα περισσότεροι από 60.000 επαγγελματίες από τους τομείςISAudit,control,assuranceκαιSecurity, έχουν αποκτήσει την πιστοποίηση σε διεθνές επίπεδο. Από το 1978, η πιστοποίησηCISAέχει αναγνωριστεί ως ο πλέον αναγνωρισμένος τίτλος για όσα Στελέχη επιχειρήσεων εξειδικεύονται στον έλεγχο, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση πληροφοριακών και επιχειρησιακών συστημάτων. Η πιστοποίηση προσφέρει και στην Ελλάδα επαγγελματική ανέλιξη και διαφοροποίηση καθώς και υψηλές αποδοχές.Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα εξής:

  1400 CISAs απασχολούνται σήμερα σε οργανισμούς ως Chief Executive Office(CEO),Chief Financial Office (CFO) ή άλλες αντίστοιχες θέσεις.

  2.300 CISAs ως Chief Audit Executives ή Υπεύθυνοι Audit.

  3.500 CISAs ως Chief Information Officer, Chief Information Security Officer, Security Directors, Security Managers ή Σύμβουλοι Επιχειρήσεων.

  5.400 CISAs ως Audit Directors, Managers ή Σύμβουλοι.

  13.000 CISAs σε Διευθυντικές θέσεις (ΙΤ operations ή Compliance)

  Μετά την παρακολούθηση του προγράμματος οι υποψήφιοι θα είναι σε θέση να συμμετέχουν με επιτυχία στις εξετάσεις για την πιστοποίηση CISA. Οι εξετάσεις διενεργούνται στα Αγγλικά δύο φορές τον χρόνο σε εξεταστικό κέντρο της Αθήνας.

  Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

  Επιτυχία στην εξέταση για την πιστοποίηση που αναφέρεται σε θέματα όπως:

  IS Audit Process

  IT Governance

  Systems and infrastructure Lifecycle Management

  IT Service Delivery and Support

  Protection of Information Assets

  Business Continuity and Disaster Recovery.

  Δομή και Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

  Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε όποιο από τα παρακάτω προγράμματα τους διευκολύνει, ανάλογα με το επίπεδο των γνώσεων τους και το χρόνο που επιθυμούν να διαθέσουν σε προσωπική μελέτη.

  IS Audit Process

  To provide IS audit services in accordance with IS audit standards, guidelines, and best practices to assist the organisation in ensuring that its information technology and business systems are protected and controlled.

  IT Governance

  To provide assurance that the organisation has the structure, policies, accountability, mechanisms, and monitoring practices in place to achieve the requirements of corporate governance of IT.

  Systems and Infrastructure Lifecycle

  To provide assurance that the management practices for the development/acquisition, testing, implementation, maintenance, and disposal of systems and infrastructure will meet the organisation’s objectives.

  IT Service Delivery and Support

  To provide assurance that the IT service management practices will ensure the delivery of the level of services required to meet the organisation’s objectives.

  Protection of Information Assets

  To provide assurance that the security architecture (policies, standards, procedures, and controls) ensures the confidentiality, integrity, and availability of information assets.

  Διάρκειας: 24ωρών

  Read More

 • Certified Information Systems Security Professional

   

  Σκοπός

  To provide a high-level review of the main topics covered in the Common Body of Knowledge (CBK), related to all aspects of information systems security.

  • To help students prepare for the CISSP certification exam.

  • To provide an overview of the scope of the field. 

  Που απευθύνεται

  All information security professionals who wish to master the world’s best practices and validate a broad understanding of management and technical competency in information security.

  Περιεχόμενα

  • Access Control

  A collection of mechanisms that work together to create security architecture to protect the assets of the information system

  • Telecommunications and Network Security

  The network structures, transmission methods, transport formats and security measures used to provide availability, integrity and confidentiality

  • Information Security Governance and Risk Management

  The identification of an organization’s information assets & the development, documentation & implementation of policies, standards, procedures & guidelines.

  • Software Development Security
  • Cryptography

  The principles, means and methods of disguising information to ensure its integrity, confidentiality and authenticity

  • Security Architecture and Design

  The concepts, principles, structures and standards used to design, monitor and secure operating systems, equipment, networks, applications and controls.

  • Operations Security

  The methods used to identify the controls over hardware, media, and the operators and administrators with access privileges to any of these resources.

  • Business Continuity and Disaster Recovery Planning

  The preservation and recovery of business operations in the event of outages.

  • Legal, Regulations, Investigations and Compliance

  Computer crime laws and regulations; the measures and technologies used to investigate computer crime incidents.

  • Physical (Environmental) Security

  Protection techniques for the entire facility, from perimeter to office space, including all information system resources.

  Διάρκεια: 40ώρες

   

  Read More

 • Certified Secretary Management Assistant

  CSMA

  Σκοπός Σεμιναρίου

  To πρόγραμμα σας προετοιμάζει για την πιστοποίηση Certified Secretaries Management Assistants. Η πιστοποίηση προσφέρεται από την ACTA που αποτελεί τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. To πρόγραμμα σας προετοιμάζει για την πιστοποίηση Certified Secretary Management Assistant (CSMA). Η πιστοποίηση από την ACTA που αποτελεί τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

  Το σεμινάριο Απευθύνεται

  Σε όλες τις κατηγορίες Βοηθών Διοίκησης ολων των κατηγοριών επιχειρήσεων, οργανισμών και φορέων του Δημοσίου. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα απευθύνεται σε :

  • Βοηθούς Διοίκησης Ανωτάτων και Ανωτέρων Στελεχών Διοίκησης (Top Management Assistants)
  • Γραμματείς Tμημάτων,
  • Executive Secretaries
  • Personal Assistants (PAs)
  • Receptionists
  • Διευθυντικά Στελέχη μονάδων Διοικητικο-Γραμματειακής υποστήριξης

  Θεματολογία

  • Αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου (Time Management)
  • Σύνταξη επιχειρηματικών κειμένων
  • Ηλεκτρονική επικοινωνία (Χρήσιμες οδηγίες για επικοινωνία με e-mail και Fax.)
  • Συναισθηματική Νοημοσύνη
  • Η σημασία του χρόνου και οι διαβαθμίσεις του (επείγον, σημαντικό κλπ.)
  • Χρονοκλέφτες και τεχνικές οργάνωσης του χρόνου
  • Θέματα νέων τεχνολογιών και αυτοματισμού γραφείου
   • Ειδικά θέματα office
   • SMS Marketing
   • Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο
   • Εφαρμογές ηλεκτρονικής διαχείρισης (document management) και ροής εγγράφων (workflow)
   • Σύγχρονος υποστηρικτικός περιφερειακός εξοπλισμός που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία γραφείου Διοικητικο-Γραμματειακής υποστήριξης
  • Επικοινωνία
   • Αποτελεσματική λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία
   • Η Τηλεφωνική επικοινωνία και τα μυστικά της επιτυχίας. Μελέτη περιπτώσεων από καταγραφές πραγματικών τηλεφωνικών κλήσεων.
   • Εσωτερική Επικοινωνία
   • Υποδοχή Επισκεπτών
   • Προετοιμασία Meetings / Ραντεβού
   • Η εικόνα της Βοηθού Διοίκησης που κάνει την διαφορά 
   • Ιmage making και ο ρόλος του στην προσωπική και επαγγελματική επιτυχία
   • Μοντέλα επαγγελματικής επικοινωνίας
  • Διαχείριση συγκρούσεων (conflicts management)
   • Βασικές αρχές διαπραγματεύσεων (Negotiation Skills)
  • SWOT Analysis
   • Benchmarking 
   • Προδιαγραφές θέσης
   • Αρμοδιότητες
  • Προετοιμασία για εξετάσεις

  Read More

 • Competency Framework

  Competency Framework

   

  “Past behavior is the best predictor of future performance”

  Competency frameworks are an increasingly accepted part of modern HR practice. They provide the individual with a map or indication of the behaviours that will be valued, recognised and in some organisations, rewarded.

  At DOOR Assessment we believe competency assessment is a key business performance metric used to measure the capability your organisation. DOOR Assessment is a leader in behavioural competency frameworks and our success in this field is largely down to our expertise in helping organisations implement a high performance leadership framework.

  The framework we recommend, if our clients do not have an existing one, is the Schroder High Performance Managerial Competencies (HPMC) Framework – it is one of the most validated frameworks available and is scientifically proven to produce higher business performance. We have also worked with organisations’ existing frameworks and have created more bespoke competencies.

  Read More

 • Continual Service Improvement

  ITIL continual service improvement

  Γενικά για το σεμινάριο:

  ITIL® continual service improvement links improvement efforts and outcomes with service strategy, design, transition and operation. Successful implementation of CSI best practices enables IT departments to create and maintain value for customers through better design, introduction and operation of services. In this course, you learn how to plan, implement and optimize the CSI processes and gain the skills required to take the ITIL Intermediate Qualification: Continual Service Improvement Certification Exam.

  Το σεμινάριο Απευθύνεται:

  This course is valuable for those who want to achieve the ITIL Intermediate Qualification: Continual Service Improvement Certificate. The ITIL Foundation Certificate (or v2-v3 bridge equivalent), or the ITIL Expert Certificate achieved via a bridging route, is required to attend this course and take the ITIL Certification Exam on the final day.

  Μεθοδολογία Σχεδιασμού και Υλοποίησης

  Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

  • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
  • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
  • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
  • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
  • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

  Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου:

  Introduction and Overview
  Goals and scope of CSI
  The purpose and objectives of CSI
  Embedding CSI into organizational processes
  Explaining how CSI creates business value
  CSI approach
  Asking the right business questions to ensure that a CSI initiative is warranted
  Illustrating the interfaces to other ITIL lifecycle stages

  Principles of Continual Service Improvement
  Establishing accountability
  Defining unambiguous ownership and roles
  Supporting the application of CSI with the CSI register
  CSI and service level management
  Providing adequate governance
  Knowledge management as a main element in any improvement initiative
  Implementing and applying CSI with the Deming Cycle
  Service measurement
  Ensuring effective governance with CSI
  Supporting CSI with frameworks, models, standards and quality systems

  The Seven-Step Improvement Process
  Determining what to measure
  Defining what you should measure: measurements that fully support the goals of the organization
  Defining what you can measure
  Conducting gap analysis to identify what can be measured
  Gathering the data
  Processing the data to provide end-to-end perspective on service and/or process performance
  Analyzing the data: targets met, developing trends, corrective actions required, cost to fix
  Presenting and using the information
  Implementing corrective actions
  Integrating CSI with the other lifecycle stages

  Methods and Techniques
  Activities for delivering CSI
  Performing a gap analysis
  Implementing benchmarking
  Designing and analyzing service measurement frameworks
  Creating a return on investment
  Articulating service reporting
  Key metrics
  Technology metrics
  Process metrics (CSFs and KPIs)
  Service metrics
  Initiating a SWOT analysis
  Measuring benefits to the business
  Supporting CSI activities
  Availability management
  Capacity management
  IT service continuity management
  Problem management
  Knowledge management

  Organization and Technology Considerations
  Defining roles and responsibilities: service owner, process owner, process manager, process practitioner
  Choosing organizational structures that support CSI
  Specifying tool requirements for implementation success
  Automated incident and problem resolution
  Statistical analysis tools and business intelligence and reporting

  Implementing Continual Service Improvement
  Key considerations
  Analyzing where to start
  Relating the role of governance
  Determining the effect of organizational change
  Constructing a communications strategy and plan
  Implementation challenges and risks
  Establishing critical success factors and KPIs
  Developing risk-benefit analyses for adoption of continual service improvement

  Διάρκεια: Τρεις ημέρες (24 ώρες).

  Πιστοποίηση

  Μετά την ολοκλήρωση του προγράμμτος οι συμμετέχοντες μπορούν να πιστοποιηθούν στην αντίστοιχη εξέταση καθώς η Door Greece είναι πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Peoplecert & του AXELOS.

  ITIL ATO logo small

  ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The Swirl logoTM is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

  ITIL® is a registered trade mark of the Cabinet Office. The Swirl logo™ is a trade mark of the Cabinet Office’ in the first occurrence of the logo or word mark.

  IT Infrastructure Library® is a registered trade mark of the Cabinet Office’ where referenced.

  © Crown copyright 2013 Reproduced under license from the Cabinet Office’, for any diagram or table from a Cabinet Office Best Management Practice publication or other source.

  Read More

 • Customer Obsession

  customer

  Γενική Περιγραφή του σεμιναρίου:

  The customer is the single most important ingredient to success in business. A customer wants to deal with a business that is responsive, caring, knowledgeable and flexible. Meet these criteria and business increases! Employees must see their jobs as a contribution to the organization's total impact on your customers.

  How does Customer Obsession differ from customer service? By:

  - Thinking "customer" whenever you make a decision or establish a policy.

  - Serving the customer better then he/she ever expected - perception exceeds expectation.

  - Creating a perception of value received - making the customer feel good about doing business with you.

  - Making your business one big customer service department that expands your business, cross sells and secures new business

  - Treating your customers as if your were going to see them every working day for the rest of your life - at the end of each visit the customer would then decide to buy something from you or one of your competitors.

  Οφέλη Συμμετοχής

  After completing this course you will be able to:

  Eliminate your organization's barriers to customer obsession ◦Policies that exist for the organization but not the customer

  Lack of coordination among various departments

  Absence of employee empowerment

  Employees with a "don't care" attitude

  Failure to listen to customers

  Become an effective listener Learn how to listen to solve problems, build commitments, and handle complaints Give the customers what they need and want, and prevent errors and misunderstandings

  Resolve problems and create solutions Use the dissatisfied customer as an opportunity to convert complaints into sales Cope with "the customer from hell"

  Know exactly what to say The "hook" to get their attention and the "sound bite" to make your point in 30 seconds or less How to apologize, say "No," and make the customer glad he/she talked to you

  Build in the value of feedback Use the customer survey, vendor survey, and employee survey to find out how well you're really doing Help the customer to complain and use the information to improve ◦Know who and when to thank

  Increase employee empowerment by Letting your staff know you trust them and have confidence in their abilities to do a good job Assessing your employee "empowerment level" Creating the "can do" image of doing the right thing and solving problems creatively

  Develop an internal customer obsession program Identify your customers within your organization, what you depend on them to do for you; and how they can improve their performance on your behalf

  Θεματολογία

  Customer Obsession Defined

  1. Describe how customer obsession differs from traditional customer  service
  2. Explain techniques to eliminate barriers to Customer Obsession
  3. Describe ways to make the customer feel important
  4. Describe techniques to bolster the customer's self image to solve  problems, build goodwill and trust, and handle complaints

  Resolving Problems and Creating Solutions

  1. Identify ways to prevent errors and misunderstandings
  2. Explain ways to "hook" the customer and make your point in 30 seconds  or less Identify methods to convert the dissatisfied customer into a satisfied  customer Describe techniques to cope with an "incident:" the angry and irate  customer
  3. Demonstrate ways to remain calm when under stress and dealing with  "the customer from hell"

  Feedback Systems: How Well You're Really Doing and Your Internal  Customers

  1. Describe the value and components of the customer, vendor, and  employee survey
  2. Explain the importance of an Internal Customer Obsession Program
  3. Identify your customers within your organization and what you depend  on them to do for you

  Διάρκεια :

  Μία ημέρα (8 ώρες)

  Read More

 • Dialogue WORKS

  conversationsΜάθετε τις δεξιότητες επικοινωνίας που επιβάλλουν τη συνεργασία, αυξάνουν την εμπλοκή, δημιουργούν αίσθημα ευθύνης και πετυχαίνουν αποτελέσματα.

  Γενικά για το σεμινάριο

  Το πρόγραμμα αυτό σας παρέχει τις απαιτούμενες αρχές, μοντέλα και δεξιότητες για να διεξάγετε πραγματικές συζητήσεις που διευθετούν τα δύσκολα θέματα που όλοι αντιμετωπίζουμε όταν θέλουμε να πετύχουμε αποτελέσματα. Θα μάθετε πως να δημιουργείτε και να διεξάγετε συζητήσεις που είναι ξεκάθαρες, τίμιες σε μια ατμόσφαιρα που αποπνέει ασφάλεια και σεβασμό. Ο τρόπος που επικοινωνούμε και φερόμαστε στους άλλους καθορίζει κάθε τομέα της προσωπικής και επαγγελματικής μας ζωής.

  Τι σας κρατάει ξύπνιο τα βράδυα;

  Εσείς ,οι άνθρωποι στην επιχείρησή σας αντιμετωπίζετε πρόβλημα, ατομικό ή επαγγελματικό, με τις παρακάτω προκλήσεις συζητήσεων;

  • Έλλειψη σαφήνειας για συγκεκριμένες προσδοκίες
  • Εμφάνιση ματαιώσεων λόγω μη τηρουμένων δεσμεύσεων, φτωχής εκτέλεσης ή ανύπαρκτου αισθήματος ευθύνης
  • Συναντήσεις που δεν ολοκληρώνονται ποτέ στα οποία υπάρχει έλλειψη εστίασης, ξεκάθαρων και επακριβώς καθορισμένων εκτελεστικών αποφάσεων
  • Αποτυχία να πεις την αλήθεια για θέματα που επηρεάζουν την ποιότητα, παραγωγικότητα και ικανοποίηση πελατών
  • Έλλειψη συνεργασίας μεταξύ μελών της ομάδας καθώς και διατμηματικών γραμμών
  • Αδυναμία κατανόησης και επίλυσης συγκρούσεων, δημιουργίας ευθυγράμμισης ή λήψης ποιοτικών αποφάσεων
  • Πνευματική κουλτούρα που βασίζεται στο "φόβο των συνεπειών", "υποχώρηση στην εξουσία". ή "εμείς εναντίον αυτών"
  • Πιεσμένες ή τεταμένες σχέσεις που οδηγούν σε έλλειψη εμπιστοσύνης ή έλλειψη σεβασμού

   "Αν τα παραπάνω είναι ο κανόνας αντί για την εξαίρεση, μπορούμε να βοηθήσουμε."

   

  logo dialogueWORKS

  Το Διαπροσωπικό Επικοινωνιακό Πρόγραμμα

  Η δυνατότητα να εμπλακείτε σε πνευματώδεις και υγιείς διαλόγους είναι η βασική αρχή της προσωπικής και επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας. Οι συζητήσεις που οδηγούν σε αποτελέσματα εμπεριέχουν τέσσερα στοιχεία, απαραίτητα στη διεξαγωγή κάθε δύσκολης συζήτησης: : Recognizing and Suspending (Αναγνώριση και Αναστολή, Expressing (Έκφραση), Asking (Ερώτηση) and Listening and Attending (Ακοή και Παρακολούθηση). Ο συνδυασμός αυτών των δεξιοτήτων δημιουργεί τις τέσσερις φάσεις της διαδικασίας DialogueWORKS που μπορεί να γίνει το πλαίσιο διεξαγωγής κάθε δύσκολης συζήτησης.

  Εκπαιδευτικοί Στόχοι

  While many conversations courses deal only with a recipe for sharing “undiscussables” or providing constructive feedback, you can expect this training to increase awareness and to develop applicable, practical skills to:

  • Detect deteriorating conversations that may be reversed and improved.
  • Improve collaboration, alignment, and accountability.
  • Strengthen relationships by improving respect and trust.
  • Increase productivity and customer satisfaction.
  • Heighten learning and discovery resulting in improved problem solving, decision making and innovation.
  • Improve teamwork and support in execution.
  • Foster change that drives results.

  Learning Process

  The learning process mixes theory, REAL practice, and personal awareness using video, personal exercises, self-assessment and applicable real-life challenges. In short, the training encompasses multiple modes of learning that allow you to transfer the concepts and skills into practical application.

  Who Should Attend?

  Leaders at all levels of the organization will benefit. Any individual contributor who is interested in enhancing his or her conversation skills within the realm of personal or professional responsibilities will benefit from the course.

  Διάρκεια:

  1 ημέρα

  Read More

 • E-Learning | Mobile-Learning

  e learning

  Ανταποκρινόμαστε στην απαίτηση, που καθοδηγείται από τη Γενιά Y, για μια απομάκρυνση από την εκπαίδευση τύπου παραδοσιακής τάξης και μαθησιακού περιβάλλοντος προς ένα δυναμικό μαθησιακό περιβάλλον που κάνει τις πληροφορίες, τις γνώσεις και τη μάθηση προσβάσιμο στη στιγμή.

  Αυτό το διαθέτουμε με την κατάλληλη μίξη όλων των τεχνικών, μεθοδολογιών, συστημάτων και διαδικασιών που υπάρχουν σήμερα για να πετύχουμε τους στόχους που προαναφέραμε.

  the economist

  “ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΛΟΓΙΑ...ΕΞΥΠΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΕΝΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ.”

  The Economist, 27 Ιανουαρίου 2011

  Η DOOR βελτιστοποιεί τα προγράμματά της για διάθεση μέσω έξυπνων κινητών τηλεφώνων και tablets για να παρέχει μοναδικό εύρος από προϊόντα μάθησης μέσω κινητών τηλεφώνων που ανταποκρίνονται στην αυξανόμενη διεθνώς απαίτηση για Εργασιακές Πιστοποιήσεις (Vocational Qualifications). Μπορούν να διαμορφωθούν έτσι ώστε να ταιριάζουν στις τοπικές κουλτούρες και μαθησιακές απαιτήσεις και μπορούν να οδηγήσουν σε διεθνώς αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά και Διπλώματα.

  Ένα μαθησιακό ταξίδι μπορεί να προχωρήσει μέσω ενός εισαγωγικού διεθνούς πιστοποιητικού, σε δίπλωμα και προχωρημένο δίπλωμα, μέχρι το πτυχίο και το μεταπτυχιακό τίτλο. Αναγνωρίζονται διεθνώς και μπορούν να γίνουν αποδεκτά ως κριτήρια εισαγωγής ή πιστοποιητικά προηγουμένων γνώσεων σε Αγγλικά Πανεπιστήμια.

  Τα προγράμματα της DOOR διατίθενται χρησιμοποιώντας αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας, χαμηλών απαιτήσεων τεχνολογίες για την παροχή εμπειρίας επικεντρωμένης στις ατομικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Τα περιεχόμενα είναι πλούσια σε βίντεο, κίνηση και ήχο και μπορούν επίσης να διαμορφωθούν ώστε να συμπεριλάβουν τις εξειδικευμένες ανάγκες των επιχειρήσεων. Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν να μελετήσουν από μόνοι τους, κατά τη διάρκεια του χρόνου που θα επιλέξουν, ή σε οποιοδήποτε μέρος βρίσκονται, ή ως μέρος ενός μεικτού προγράμματος που περιλαμβάνει παραδοσιακή πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση και συμβουλευτική εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

  Τα προγράμματά μας πωλούνται είτε απευθείας από εμάς σε επιχειρήσεις και ιδιώτες ή μέσω της παρακολούθησής τους σε Μαθησιακά Κέντρα. Αμέσως μετά την πληρωμή οι μαθητές λαμβάνουν ένα μοναδικό όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Το κόστος οποιασδήποτε πρόσωπο με πρόσωπο ή online φροντιστηριακού τύπου δραστηριότητας (tuition) δε συμπεριλαμβάνεται στην τιμή. Οι μαθητές που επιθυμούν τέτοιου είδους υπηρεσία θα πρέπει να επικοινωνήσουν με κάποιο από τα Μαθησιακά μας Κέντρα.

  DOOR - Μάθηση μέσω κινητού τηλεφώνου

    “Η επόμενη γενιά, πέρα από το e-Learning"

  m-Learning είναι: 


  “Δημιουργία μαθησιακών ευκαιριών για ανθρώπους σε κίνηση, διαθέσιμες on-line η μέσω downloading, σε μια ποικιλία κινητών συσκευών”

  Συνοψίζουμε τα πλεονεκτήματα ως εξής:

  Ταχύτητα – Ευελιξία – Προσβασιμότητα

  Ταχύτητα

  
- Γρήγορο στην ανάπτυξη και την εφαρμογή


  - Ταχύτητα σημαίνει οικονομία

  - Ολοκλήρωση με τους ρυθμούς του μαθητή γρηγορότερα ή πιο αργά

  Ευελιξία


  - Μέρος μεικτής λύσης (σε οποιονδήποτε χρόνο, σε οποιοδήποτε μέρος, με οποιονδήποτε τρόπο)

  - Ποικιλία περιεχομένων όπως κείμενο, βίντεο και κίνηση

  - Ένα πρόγραμμα σε πολλές γλώσσες

  Πρόσβαση

  - Προσβασιμότητα – άμεσα διαθέσιμο σε όλο τον κόσμο


  - Διαθεσιμότητα – η μάθηση “στο τσεπάκι σου”


  - Ποιότητα – ένα πρόγραμμα, ένα στάνταρντ – παγκόσμια

   

  Συσκευές Κινητής Μάθησης

   

  Συνήθως οι συσκευές m-Learning περιλαμβάνουν:

  - Έξυπνα κινητά τηλέφωνα (Smartphones) – iPhone, Blackberry, Android κτλ…


  - Tablet – iPad, Playbook, Galaxy κτλ…

  - Netbooks, Laptops & Notebooks
iPods

   

  online offline

   

  On-line συνδεσιμότητα διαμέσω:

  - Wi-Fi


  - Δικτύων 3G & 4G


  - Ιδιωτικών Δικτύων

   

  Off-line διάθεση διαμέσω:

  -  Εφαρμογές για να "κατεβάσετε" - Downloadable “Apps”


  - Εξελιγμένα Podcasts

   

  Παρακολούθηση & Αξιολόγηση

   

  Τα προγράμματα μπορούν να συνδεθούν και να διαχειρίζονται από ένα on-line Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης (ΣΔΜ) - Learning Management System (LMS) για να παρέχουν:

  - Αξιολόγηση Online

  - Παρακολούθηση της πορείας των Μαθητών


  - Μια Ποικιλία από Αναφορές

  - Σύνδεση με Competency Management System (CMS)

   

  Read More

 • Employee Engagement Surveys

  Employee Engagement Surveys

  How to increase engagement levels of employees and customers is the most difficult business challenge for leaders to solve. In a recession there is an even higher pressure to direct resources to those areas that will have maximum impact on the bottom line.

  DOOR Assessment has been successfully helping market leading organizations make sense of engagement information and improve their processes for over 10 years.

  Employee Engagement Surveys

  Research suggests employees are less engaged than we sometimes think they are. This is not trivial. Unengaged employees underperform. They can sabotage change and initiative. Engaged employees go the extra mile. They’ll sometimes run a marathon for you – and enjoy every step.

  Our surveys allow employees to rate the performance of the organization as an employer. This is gold dust. Once you know what your employees really think we provide the support to ensure employees are re-engaged!

  Read More

 • Feedforward & Feedback

  feedforward and feedback

  Γενικά για το σεμινάριο:

  H παροχή ανατροφοδότησης (feedback) είναι το λιγότερο ακριβό και το πλέον αποτελεσματικό μέσο επιρροής της συμπεριφοράς. Οι επιχειρησιακές κουλτούρες που αξιοποιούν το εργαλείο της ανατροφοδότησης αποτελεσματικά είναι ο κύριος λόγος διατήρησης αξιόλογων στελεχών, δημιουργίας θετικού κλίματος εργασίας και  κινητοποίησης των υπαλλήλων για την επίτευξη των στόχων τους. Η ανατροφοδότηση, δίνει σε ένα στέλεχος την εικόνα του πως εκτελεί τις αρμοδιότητές του με ένα τρόπο που στηρίζεται στην ειλικρίνεια, τη διαφάνεια και το σεβασμό.
  Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για managers όλων των επιπέδων, που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν τη σωστή κουλτούρα παροχής ανατροφοδότησης στις ομάδες τους. Θα βοηθήσει τους managers να παρέχουν ανατροφοδότηση που θα εμπνέει τους υφισταμένους τους ενώ παράλληλα θα ενισχύει τη πολυεπίπεδη (κάθετη και οριζόντια) ανατροφοδότηση. Τη δεύτερη ημέρα του προγράμματος το κύριο θέμα θα είναι η παροχή feedforward στα πλαίσια αιτημάτων για αλλαγή θέσεων/ρόλων (career pathing).


  Σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα συμμετάσχουν σε Role Plays που θα αναφέρονται σε πραγματικές περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται να δίνουν feedback ή feedforward στα πλαίσια εκτέλεσης των καθηκόντων τους.

  Το σεμινάριο απευθύνεται:

  Σε όλες τις βαθμίδες στελεχών που διοικούν άλλα στελέχη και προκύπτει η ανάγκη για συνεχή ανατροφοδότηση τόσο κατά την καθημερινή εργασία όσο και κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης (Performance Appraisal).

  Μεθοδολογία Σχεδιασμού και Υλοποίησης

  Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

  • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
  • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
  • Tρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
  • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
  • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

  Ενδεικτική Θεματολογία:

  Ενότητα 1η

  • How Do We Give Feedback in the Workplace?
  • Redirection and Reinforcement
  • Misperceptions About Feedback
  • Sharing the Benefits of Continual Feedback

  Ενότητα 2η

  • Useful Feedback Is Detailed
  • Creating Detailed Feedback
  • Detailed Feedback Is Specific
  • Don’t Let Time Dull Your Details
  • Feedback––A Two-Way Process

  Ενότητα 3η

  • Planning Effective Feedback
  • Why You Should Plan Your Feedback
  • Ask These Questions When Planning Feedback

  Ενότητα 4η

  • Steps for Giving Effective Feedback
  • Preparing to Give Your Feedback
  • Choosing an Appropriate Time and Place
  • Beginning the Feedback Session
  • Presenting Your Feedback
  • Basic Steps for Giving Reinforcement
  • Basic Steps for Giving Redirection
  • Staying on Track
  • Documenting Your Feedback
  • Providing Higher Levels of Information

  Ενότητα 5η

  • Steps for Receiving Feedback Effectively
  • How Do You React to Feedback?
  • Listening and Learning from Feedback
  • Are You Ready for Feedback?
  • Helping Choose the Appropriate Time and Place
  • Staying Calm and Cordial
  • Don’t Be Afraid to Ask Questions
  • Basic Steps for Receiving Feedback
  • Probing for Higher Levels of Information

  Ενότητα 6η

  • Feedback and Communication
  • Styles
  • What Are Communication Styles?
  • How Styles Affect Feedback
  • Understanding the Communication Styles of Others

  Ενότητα 7η

  • Handling Difficult Feedback Situations
  • Identifying Difficult Feedback Situations
  • When Personal Problems Affect Performance
  • When Personalities Clash
  • When a Coworker’s Personal Habits Affect Your Work
  • When You Receive Overly General Redirection
  • Taking Control of the Situation

  Ενότητα 8η

  • Feedforward : Give someone else suggestions for the future
  • Feed forward and career coaching
  • How to express suggestions for the future
  • Future performance and career pathing
  • Frame the conversation in a meaningful way

  Ενότητα 9η

  • Developing Your Feedback Skills
  • Reassessing Your Feedback Skills
  • Developing an Action Plan

  Στόχοι Εκπαίδευσης-Σεμιναρίου:

  Η δυνατότητα του Manager να προσφέρει ανατροφοδότηση στους υφισταμένους του αποτελεί μια από τις σημαντικότερες δεξιότητες σήμερα. Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες:

  1. Γνωρίζουν ένα αποτελεσματικό τρόπο ανατροφοδότησης προς τους υφισταμένους τους

  2. Σχεδιάζουν sessions ανατροφοδότησης όταν όλες οι προϋποθέσεις πληρούνται

  3. Προσφέρουν feedforward σε περιπτώσεις που οι υφιστάμενοι τους αναφέρονται σε θέματα καριέρας και εξέλιξης

  4. Ανπτύσσουν τους υφισταμένους τους αξιοποιώντας το εργαλείο των Developmntal Assignments.

  Διάρκεια: 

  Δύο Ημέρες (16 ώρες) ή τέσσερα απογεύματα (17.30-21.30).

   

  Read More

 • Hospitality Training

  hospitality trainingΗ DOOR Training & Consulting διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε διεθνές επίπεδο στον τομέα της εκπαίδευσης στελεχών του ξενοδοχειακού κλάδου (HospitalityTraining). Προσφέρουμε βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα σε Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια για όλες τις βαθμίδες στελεχών ξενοδοχειακών μονάδων. Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα παράσχουν στα στελέχη σας τα απαραίτητα εφόδια με στόχο να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, καλλιεργώντας δεξιότητες που σχετίζονται με τις ανταγωνιστικές τεχνικές διοίκησης και οργάνωσης τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, τη διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής πολιτικής ελέγχου, τη διοίκηση των ανθρώπινων πόρων μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης, την οργάνωση και διοίκηση επισιτιστικών και άλλων τμημάτων τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, την αξιολόγηση καινοτομικών ευκαιριών και τον εντοπισμό των επιχειρηματικών κινδύνων κτλ.

  Hospitality Training Courses®

  • Housekeeping Excellence (Housekeeping Manager Excellence & Staff Excellence)
  • Hotel Branding
  • The Buttler Inside Me
  • Customer Experience
  • Cross and Up Selling Hotel Services
  • Καθορισμός της αποστολής και των στόχων της ξενοδοχειακής μονάδας σας.
  • Διοίκηση ξενοδοχειακών μονάδων (Leadership & Management για General Managers, Assistant General managers, Sales Managers)
  • Managing People (για προϊσταμένους τμημάτων)
  • Καθοδήγηση συνεργατών (Coaching)
  • Ανατροφοδότηση από συνεργάτες και πελάτες
  • Motivation & Recognition          
  • Αξιολόγηση της απόδοσης  (Performance Appraisal)
  • Accountability DNA (Η ευθύνη για την επίτευξη του αποτελέσματος)
  • Managing Accountability (Διοίκησης της ευθύνης για την επίτευξη του αποτελέσματος
  • Βασικές αρχές εξυπηρέτησης πελατών (Customer Service)
  • Εξυπηρέτηση πελατών στην υποδοχή (για Front Office Manager, Agents, Assistants, cashiers)
  • Εξυπηρέτηση πελατών στο αεροδρόμιο (Hotel airport representatives)
  • Conference & Event management
  • Παραλαβή και μεταφορά αποσκευών (Guest luggage handling για Porters, Bell boys)
  • Επιπλέον πώληση (upselling) για στελέχη Front Office
  • Αποτελεσματικές τεχνικές πωλήσεων υπηρεσιών Hospitality
  • Δημιουργία συστήματος μέτρησης της ικανοποίησης των πελατών (CustomerSatisfaction: GuestFeedback, SocialMediaReview).
  • Σύνταξη επαγγελματικών προσφορών (Writing & preparing sales proposals)
  • Βέλτιστες πρακτικές από ξενοδοχειακές μονάδες του εξωτερικού
  • Hotel Marketing plan και Marketing Cycle
  • Φόρμες αξιολόγησης των υπηρεσιών του ξενοδοχείου.
  • Αποτελεσματική διοίκηση και κοστολόγηση προμηθειών Food & Beverage Management
  • Διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες (Customer Relationship Management – CRM) και guest relations
  • Πρώτες Βοήθειες (Medic First Aid) 
  • Σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων για τμήματα κρατήσεων
  • Business Etiquette για όλες τις βαθμίδες στελεχών ξενοδοχειακών μονάδων
  • E-Mail etiquette and business writing
  • Εξυπηρέτηση εταιρικών πελατών (Hosting Corporate Guests)
  • Εξυπηρέτηση (VIP, VVIP) πελατών
  • Αποτελεσματικές συναντήσεις (Effective Meetings)
  • Διατμηματική συνεργασία
  • Διαχείριση παραπόνων πελατών
  • Συναισθηματική νοημοσύνη (Escaping Anger with Emotional Intelligence)
  • Job Profiles
  • Βελτιώνοντας την εμπειρία των πελατών (Delivering a five-start customer experience CX)
  • Πως μπορώ να σας εξυπηρετήσω; Τηλεφωνική εξυπηρέτηση (για Telephone Operators)
  • Yield/ Strategic Revenue Management
  • Ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών (Training Needs Analysis) για στελέχη HR & Training Ξενοδοχειακών μονάδων
  • Αποτελεσματικές τεχνικές συνεντεύξεων (interviewing skills)
  • Θέσπιση δεικτών (Key Performance Indicators - KPIs) για ξενοδοχειακές μονάδες
  • Managing Housekeeping Operations για House Keeping Managers
  • Οροφοκομία (House Keeping)
  • Συνεργασία τμημάτων υποδοχής και οροφοκομίας
  • Hospitality security management
  • Ξένες γλώσσες για καμαριέρες
  • GoogleAdwords : Η παρουσία της επιχείρησής σας στη μηχανή αναζήτησης Google

  Επιπλέον, η εταιρία μας προσφέρει υπηρεσίες αξιολόγησης των υπηρεσιών σας (Mystery Shopping). Είμαστε μέλος του Mystery Shopping Providers Association (MSPA) και έχουμε υλοποιήσει τα μεγαλύτερα έργα Mystery Shopping σε Ελλάδα & Κύπρο. Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες μας καλύπτουν έλεγχο στους εξής τομείς :

  • Διαχείριση κρατήσεων
  • Υποδοχή στη reception
  • Διαδικασία Check in
  • Συμπεριφορά στελεχών ξενοδοχείου (ευγένεια, προθυμία, γνώσεις, αμεσότητα στην εξυπηρέτηση κλπ.)
  • Ένδυση προσωπικού
  • Κατάσταση - καθαριότητα δωματίου
  • Λειτουργία συσκευών δωματίου
  • Διαθεσιμότητα και καθαριότητα εξοπλισμού δωματίου (welcomekit, κλινοσκεπάσματα, accessories, προϊόντα στο ψυγείο κλπ)
  • Επίπεδο εξυπηρέτησης σε σημεία όπως bar, εστιατόριο κλπ.
  • Breakfast
  • Αντιμετώπιση αιτημάτων πελατών
  • Γνώσεις προσωπικού για τις προσφερόμενες υπηρεσίες του ξενοδοχείου
  • Διαχείριση παραπόνων πελατών

  Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το Mystery Shopping και την μεθοδολογία που χρησιμοποιούμε εδώ.

  mspa

  Read More

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734