Αξιολόγηση

Εξειδικευόμαστε στην έρευνα Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) σε ατομικό, ομαδικό και επιχειρησιακό επίπεδο. Αυτό μας επιτρέπει να θέσουμε τα ανταγωνιστικά κενά και τις εκπαιδευτικές ανάγκες που έχουμε διαγνώσει στην καρδιά του σχεδίου μας. Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης επιτρέπει και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Χρησιμοποιούμε προκαθορισμένα εργαλεία και λύσεις που είναι "διαμορφωμένα κατάλληλα για τον πελάτη". Βεβαιωνόμαστε πως οι δοκιμασίες διεξάγονται δίκαια και αντικειμενικά και τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές αλλαγές που είχαν στοχοποιηθεί κατά την έναρξη της εκπαίδευσης. Η έρευνα μας γίνεται τόσο στο χαρτί όσο και στην on-line πλατφόρμα μας.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τα εξής:

Assessment Centers®

Σχεδιάζουμε και υποστηρίζουμε την υλοποίηση κέντρων αξιολόγησης (Assessment Centers). Τα κέντρα αξιολόγησης αφορούν στους τομείς ανάπτυξης στελεχών, εξέλιξης τους για την ανάληψη νέων διοικητικών θέσεων καθώς και ειδικών κέντρων με στόχο την αξιολόγηση ειδικών ομάδων όπως ομάδες πωλήσεων, Managers κλπ.

Management Assessment Center

Development Center

Sales Team Assessment Center

 logo small copyright 1 © 2017 DOOR GREECE. All rights reserved